Islamabad, September 8, 2023 – A conference was held dedicated to the program of political, economic, and social reforms, as well as the foreign policy activities of Kazakhstan under the leadership of President K. Tokayev of the Republic of Kazakhstan. This conference was organized in the context of the annual Address to the people of Kazakhstan titled “Economic Course of a Just Kazakhstan,” which was delivered on September 1, 2023.
The event was attended by representatives from Pakistan’s leading media, experts, and academic circles in the capital.
Amb. Dr. Raza Muhammad, President of the Islamabad Policy Research Institute (IPRI), was invited as the guest of honor.
Conference speakers included Raashid Wali Janjua , Director of IPRI, Mr. Tazeen Akhtar , founder and editor at “Pakistan in the World,” Mr. Khalid Taimur Akram, Executive Director of the Pakistan Research Center Communities with a Shared Future (PRCCSF), and Mr. Irfan Shahzad Takalvi, President of the Eurasian Century Institute (ECI).
In his welcoming speech, Ambassador Y. Kistafin highlighted the key points of the President’s Address, particularly emphasizing several priority sectors of Kazakhstan’s economy designated by the President of the Republic as priority, including agriculture, mechanical engineering, the military-industrial complex, and the transport and logistics industry. He noted the potential for cooperation with Pakistan in these sectors, taking into account the host country’s existing experience and infrastructure.
Ambassador Y.Kistafin especially emphasized the order of the President to develop the international transport corridor “North-South”, within the framework of which the Islamic Republic can and should play an important role by ensuring access to open ocean routes for Kazakhstan and Central Asia through its seaports in Karachi and Gwadar.
The main speaker of the event, Brig. Dr. R.W. Janjua acknowledged Kazakhstan’s achievements in implementing political reforms, improving the judicial system, and establishing a balanced system of checks and balances. The speaker emphasized the continued commitment to meritocracy in public administration and the inclusiveness of the political system of Kazakhstan.
Mr. T. Akhtar praised Kazakhstan’s initiatives and the state’s achievements in “building a unified Kazakh nation.” He particularly highlighted innovations in the judicial system and the efforts of President K.Tokayev in the development of the social sphere, especially in school education.
Mr. H. T. Akram stated that Kazakhstan’s leadership is dedicated to achieving economic self-sufficiency and self-reliance while promoting economic, social, and cultural cooperation. He focused on the progressive development of the IT sector, digitalization, and the fintech industry in Kazakhstan, predicting the emergence of Kazakhstan as a technological Hub in Central Asia.
Mr. Takalvi considers it important to implement the initiatives of President K. Tokayev both for Kazakhstan and for the entire Asian region. The speaker emphasized the social orientation of Kazakhstan’s new course; the special focus of the state on creating favorable conditions for future generations. The expert gave a positive assessment of the specific timelines outlined by the President for the implementation of the stated initiatives.
The guest of honor, Ambassador Dr. Raza Muhammad, commended Kazakhstan for its constitutional reforms, which serve as an example for countries in the region by creating a balance between state institutions and the civil society. The process of improving the justice system and effective foreign policy were noted in a positive light.
In general, the Pakistani expert community gave a positive assessment of the reforms being carried out in Kazakhstan, and the ambitious vision set out in the President’s Address to the People of Kazakhstan. They noted the need to study the Kazakh experience for its possible application in the political agenda of Pakistan.
🔹Исламабад, 2023 жылғы 8 қыркүйек – Қазақстан Республикасының Президенті Қ.Тоқаевтың 2023 жылғы 1 қыркүйекте жарияланған «Әділетті Қазақстанның экономикалық бағыты» атты Қазақстан халқына жыл сайынғы жолдауы барысында айқындалған саяси, экономикалық және әлеуметтік реформалар бағдарламасына, сондай-ақ Қазақстанның сыртқы саяси қызметіне арналған конференция өтті.
Іс-шараға Пәкістанның жетекші бұқаралық ақпарат құралдарының өкілдері, ғылыми сарапшылар мен елорданың академиялық топтары қатысты.
Мәртебелі қонақ ретінде Исламабад саясатты зерттеу институтының (IPRI) президенті доктор Раза Мухаммад шақырылды.
Конференция спикерлері IPRI директоры доктор Раашид Вали Джанжуа, «Әлемдегі Пәкістан» басылымының негізін қалаушы және редакторы Тазин Ахтар мырза, Пәкістанның «Бірлескен болашағы бар қауымдастықтар» зерттеу орталығының атқарушы директоры Халид Таймур Акрам мырза және Еуразиялық ғасыр институтының Президенті Ирфан Шахзад Такалви мырза болды.
Өзінің басты сөзінде Елші Е.Қыстафин Мемлекет басшысының Жолдауының негізгі бағыттарын ашып берді, әсіресе, Республика Президентінің Қазақстан экономикасының басым деп белгілеген бірқатар салаларын (ауыл шаруашылығы өнеркәсібі, машина жасау, әскери және көліктік-логистикалық салалары) атап өтті. Бұл тұрғыда Пәкістанның бар тәжірибесі мен әзірлемелерін ескере отырып, ынтымақтастық мәселесі үлкен қызығушылық танытады.
Е.Қыстафин Мемлекет басшысының «Солтүстік-Оңтүстік» халықаралық көлік дәлізін дамыту жөніндегі тапсырмасын ерекше атап өтті, оның аясында Ислам Республикасы Қазақстан мен бүкіл Орталық Азия үшін Карачи және Гвадар қалаларда орналасқан теңіз порттары арқылы ашық мұхитқа қолжетімділікті қамтамасыз ету арқылы маңызды рөл атқара алады және атқаруға тиіс.
Іс-шараның негізгі спикері доктор Р.В. Джанжуа Қазақстанның саяси реформаларын жүзеге асырудағы, сот жүйесін жетілдірудегі, тежемелік пен тепе-теңдіктің теңгерімді жүйесін құрудағы жетістіктерін атап өтті. Баяндамашы, мемлекеттік басқарудағы меритократия принципінің сабақтастығын және Қазақстанның саяси жүйесінің инклюзивтілігін атап өтті.
БАҚ өкілі Т.Ахтар «Біртұтас қазақ елін құру» мәселесінде қазақстандық бастамалардың табыстылығын және мемлекеттің жетістіктерін атап өтті. Сот жүйесіндегі жаңашылдықтарға ерекше тоқталды. Баяндамашы Мемлекет басшысының әлеуметтік саланы, әсіресе мектептегі білім беруді дамытуға бағытталған күш-жігерін атап өтті.
Х.Т.Акрам Қазақстан басшылығының экономикалық, әлеуметтік және мәдени ынтымақтастықты жолға қоюға назар аудара отырып, мемлекеттің экономикалық өзін-өзі қамтамасыз етуіне қол жеткізуді жақтайтынын мәлімдеді. Х.Т.Акрам Қазақстандағы IT секторының, цифрландырудың және финтех индустриясының прогрессивті дамуына назар аударды. Спикер Қазақстанның Орталық Азиядағы технологиялық хаб ретінде пайда болуын болжайды.
Еуразиялық ғасыр институтының президенті И.Такалви Президент Қ.Тоқаевтың бастамаларын жүзеге асыру Қазақстан үшін де, бүкіл Азия аймағы үшін де маңызды деп санайды. Баяндамашы Қазақстанның жаңа әлеуметтік бағытын, мемлекеттің болашақ ұрпаққа қолайлы жағдай жасауға ерекше көңіл бөлуін ерекше атап өтті. Сарапшы айтылған бастамаларды жүзеге асыру үшін Мемлекет басшысы белгілеген нақты мерзімдерге оң бағасын берді.
Қорытындылай келе, мәртебелі қонақ, Елші доктор Раза Мұхаммед Қазақстан өзінің конституциялық реформаларымен мемлекеттік институттар мен азаматтық қоғам арасында теңгерімді құра отырып, аймақ елдеріне үлгі көрсетіп отырғанын айтты. Сот төрелігін жетілдіру және тиімді сыртқы саясат барысы оң бағаланды.
Жалпы, пәкістандық сарапшылар қоғамдастығы Қазақстанда жүргізіліп жатқан реформаларға, Қазақстан халқына Жолдауында айтылған өршіл көзқарасқа оң баға беріп, оны саяси күн тәртібінде ықтимал қолдану үшін қазақстандық тәжірибені зерделеу қажеттігін атап өтті.
🔹Исламабад, 8 сентября 2023 года – состоялась Конференция, посвященная программе политических, экономических и социальных реформ, а также внешнеполитической деятельности Казахстана под руководством Президента РК К.Токаева в свете ежегодного Послания народу Казахстана «Экономический курс Справедливого Казахстана», озвученного 1 сентября 2023 года.
В мероприятии приняли участие представители ведущих СМИ Пакистана, научно-экспертных и академических кругов столицы.
В качестве почетного гостя был приглашен Президент Исламабадского института политических исследований (IPRI) доктор Раза Мухаммад.
Спикерами конференции выступили Директор IPRI доктор Раашид Вали Джанжуа, основатель и редактор издания «Pakistan in the World» господин Тазин Ахтар, Исполнительный директор пакистанского исследовательского центра «Сообщества с общим будущим» господин Халид Таймур Акрам и Президент Института Евразийского века господин Ирфан Шахзад Такалви.
В своей приветственной речи Посол Е.Кистафин раскрыл основные положения Послания Главы государства, особо выделил ряд секторов экономики Казахстана обозначенных Президентом Республики в качестве приоритетных (сельскохозяйственная отрасль, машиностроение, оборонно-промышленный комплекс, транспортно-логистическая отрасль), по которым сотрудничество с Пакистаном представляет большой интерес, учитывая имеющийся опыт и наработки страны пребывания.
Е.Кистафин особо подчеркнул поручение Главы государства по развитию международного транспортного коридора «Север-Юг», в рамках которого Исламская республика может и должна сыграть важную роль, обеспечив доступ Казахстану и всей Центральной Азии к открытому океану через свои морские порты, расположенные в гг. Карачи и Гвадар.
Главный спикер мероприятия доктор Р.В. Джанжуа отметил достижения Казахстана в реализации политических реформ, совершенствования судебной системы, а также выстраивания сбалансированной системы сдержек и противовесов. Спикер подчеркнул преемственность принципа меритократии в государственном управлении и инклюзивность политической системы Казахстана.
Представитель медиа-сообщества Т.Ахтар отметил успешность казахстанских инициатив, достижения государства в деле «построения единой казахстанской нации». Были особо подчеркнуты нововведения в судебной системе. Спикер отметил усилия Главы государства, направленные на развитие социальной сферы, в частности школьного образования.
Х.Т.Акрам заявил о том, что руководство Казахстана привержено достижению экономической самодостаточности и самообеспеченности государства, уделяя внимание налаживанию экономического, социального и культурного сотрудничества. Х.Т.Акрам акцентировал внимание на поступательном развитии в Казахстане IT-сектора, цифровизации и финтех отрасли. Спикер прогнозирует становление Казахстана в качестве технологического Хаба Центральной Азии.
Президент Института Евразийского века И.Такалви считает важной реализацию инициатив Президента К.Токаева как для Казахстана, так и для всего азиатского региона. Спикер подчеркнул социальную ориентированность нового курса Казахстана, особый фокус государства на создании благоприятных условий для будущих поколений. Экспертом дана позитивная оценка обозначенным Президентом конкретным срокам реализации заявленных инициатив.
В заключении почетный гость, Посол доктор Раза Мухаммад заявил, что Казахстан своими конституционными реформами подает пример странам региона, создавая баланс между государственными институтами и гражданской общественностью. В позитивном ключе отмечены процесс улучшения системы правосудия и эффективная внешняя политика.
В целом, пакистанское экспертное сообщество дало положительную оценку проводимым в Казахстане реформам, амбициозному видению, изложенному в Послании народу Казахстана, отметив необходимость изучения казахстанского опыта для возможного его применения в политической повестке Пакистана.🔹